Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Panek, magdalena.panek@oke.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 785 18 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  1. Budynek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu mieści się przy ul. Zielińskiego 57 we Wrocławiu. Wjazd dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany jest na wprost wejścia do budynku. Przy wejściu, po lewej stronie zlokalizowane jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych skąd prowadzi chodnik do podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  2. Na parterze, przy wejściu zlokalizowana jest kancelaria ogólna, hol przeznaczony dla interesantów oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni Petenci mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe na parterze bez potrzeby wchodzenia na piętro.
  3. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  4. Miejsce parkingowe zlokalizowane jest przy wejściu do budynku, przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.
  5. W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym.
  6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zatrudnia specjalistę surdopedagoga.

Pobierz "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2024"

Pobierz "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2023"

Pobierz "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022"

Pobierz "Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na 01-01-2021"

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wytworzył: Piotr Świędrych

Opublikował: Tomasz Koch

Data wytworzenia: 2019-09-20

Data aktualizacji: 2019-09-20