zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Rozeznanie cenowe
nr sprawy: nie dotyczy
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 20 września 2019  16:00
wynik postępowania: Zakończono postępowanie. Wybrani kandydaci zostali powiadomieni. 
Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 
Rozeznanie cenowe rynku
 
Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku oraz oszacowania wartości zamówienia  do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn „Remont pokrycia dachowego i termomodernizacja dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.” ogłoszonego na stronie http://bip.oke.wroc.pl/?app=przetargi oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 595061-N-2019
 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
1.    Zadanie polega na demontażu istniejącego pokrycia dachowego, przygotowaniu powierzchni dachu, wykonaniu ocieplenia i nowego pokrycia dachu. Łączna powierzchnia dachu do remontu i ocieplenia 1040,96 m2.  Należy ponadto wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zgodnie z projektem. Zadanie obejmuje również: montaż  drabiny wyłazowej na dach oraz wykonanie instalacji odgromowej. Zadanie zakończyć należy przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji odbiorowej.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:
2.1.   projekt budowlany,
2.2.   przedmiar robót wykonany na podstawie ekspertyzy pokrycia dachowego,
2.3.   przedmiar robót wykonany na potrzeby termomodernizacji dachu wraz z instalacją odgromową.
 
Zakres czynności po stronie wykonawcy:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym, nad realizacją robót  remontowych dot. modernizacji dachu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Zakres usługi obejmuje wykonywanie stosownie do przepisów Prawa Budowlanego zadań Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Nadzór budowlany sprawowany będzie nad robotami obejmującymi swoim zakresem roboty określone w kosztorysach inwestorskich.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie również monitorowanie
i dbanie o to, aby na placu budowy przy realizacji umowy przebywały wyłącznie podmioty,
z którymi Zamawiający zawarł umowę.
Zadania Wykonawcy obejmują całokształt obowiązków wynikających z Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 1186 ze zm.) oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
 
Zamawiającym przedmiot zamówienia  będzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.
 
Podmioty zainteresowane zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza rozeznania cenowego  w terminie do 20 września 2019 r., do godziny 16.00 w formie skanu, na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl

Załączniki:

Pobierz formularz rozeznania cenowego (182kB) pdf
Pobierz projekt budowlany (8192kB) pdf
Pobierz przedmiar robót wykonany na podstawie ekspertyzy pokrycia dachowego (1669kB) pdf
Pobierz przedmiar robót wykonany na potrzeby termomodernizacji dachu wraz z instalacją odgromową (1549kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Czaja
Opublikował: Tomasz Koch (11 września 2019, 11:16:06)

Ostatnia zmiana: Tomasz Koch (31 października 2019, 09:08:19)
Zmieniono: Zakończenie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5378